ЗАТВЕРДЖЕНО:

Всеукраїнським з’їздом

Союзу Українок 21.12.1991 р.

 

Нова редакція погоджена

третім з’їздом Союзу Українок

17 листопада 1996 року

Зміни та доповнення погоджені

четвертим з’їздом Союзу Українок

31 березня 2001 р.

Зміни та доповнення погоджені

П’ятим З’їздом Союзу Українок

28 квітня 2007 року

Зміни та доповнення погоджені

Шостим З’їздом Всеукраїнської

громадської організації Союзу Українок

21 грудня 2014 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

VII позачерговим З’їздом
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ СОЮЗ УКРАЇНОК

27 листопада 2016 року Протокол № 1

 

 

С Т А Т У Т

 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

СОЮЗ УКРАЇНОК

 

ідентифікаційний код 00012500

 

нова редакція

  

  Київ – 2016

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська громадська організація Союз Українок (далі – Організація) є громадським об’єднанням, діє у організаційної-правовій формі, як всеукраїнська громадська організація, на принципах добровільності самоврядності, вільного вибору території діяльності, поширює свою діяльність на територію України, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

Організація об’єднує членів з метою поєднання зусиль, на основі єдності інтересів, для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

1.2. Організація здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та іншими законодавчими актами України, а також цим Статутом.

1.3. Організація є юридичною особою з моменту її реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців», з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про громадські об’єднання», має (відкриває та закриває) рахунки у банківських установах, має самостійний баланс, бланки, печатки, штампи,емблему, прапор(хоругву), власну символіку. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.

1.4. Організація співпрацює з державними та громадськими об’єднанням, установами, підприємствами для реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом.

1.5. Найменування Організації:

українською мовою – Всеукраїнська громадська організація Союз Українок;

англійською мовою – Ukrainian National Womens League.

1.6. Скорочене найменування:

українською мовою – ВГОСУ;

англійською мовою – UNWL.

1.7. Місце знаходження організації – 04071, м.Київ, вулиця Хорива, будинок 18, квартира 10.

1.8. Всеукраїнська громадська організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має круглу печатку і кутовий штамп зі своїм найменуванням, фірмові бланки, відокремлене майно, самостійний баланс, власну символіку, емблему та інші атрибути, які не заборонені законодавством України.

 

1.9. Не є платниками податку неприбуткова організація у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.

 

1.10.  Неприбутковою організацією є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

 

1.11.  Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

  1. 2.     МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1 Всеукраїнська громадська організація Союз Українок – добровільна всеукраїнська жіноча громадсько-просвітницька організація, яка є спадкоємницею демократичних традицій ВГОСУ, що діяв в Україні з 1917 року, був ліквідований внаслідок більшовицької окупації у 1939 році і відновив свою діяльність у 1991 році. Протягом року аж до Установчого з’їзду ВГОСУ у 1991 році, проводилась робота над відродженням діяльності у Львівській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та налагодженням діяльності в центральних , східних областях України та АР Крим.

 

2.2 ВГОСУ у своїй діяльності керується засадами християнської моралі, Конституцією України, чинним законодавством, Декларацією прав людини і дитини, цим Статутом та іншими документами з прав людини.

 

2.3 ВГОСУ діє на території усіх областей України та АР Крим.

 

2.4 Основною метою діяльності ВГОСУ є об’єднання українських жінок в демократичному жіночому русі, захист їхніх прав, досягнення ґендерної рівності, спрямування творчих сил на утвердження в суспільстві історичних святинь, національних ідеалів і духовної культури, виховання нової генерації української молоді, здатної будувати правову демократичну українську державу.

2.5 Для втілення мети ВГОСУ здійснює такі завдання:

• сприяє:

¾   перетворенню України в національну демократичну правову державу, покликану забезпечити вільний розвиток особистості, захист прав людини, демократичних свобод;

¾   духовному відродженню української нації, всебічному розвитку української мови і культури, подоланню наслідків політики русифікації;

¾   утвердженню національних традицій та звичаїв;

¾   становленню національної системи освіти та виховання;

• надає допомогу українським жіночим організаціям в інших державах у їхньому прагненні до збереження національної самобутності, сприяє культурним зв’язкам з Україною;

• опікується дитячими закладами, охороною здоров’я матері й дитини;

• створює благодійні фонди;

• видає газети, журнали, іншу друковану просвітницьку та інформаційну продукцію;

• створює Інтернет-сайти, засновує Інтернет-видання.

• може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ, організацій зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства у порядку встановленому законодавством;

• організовує та проводить тематичні конференції, семінари, дискусії, конкурси, тренінги, школи, виставки, майстер-класи;

• бере участь у громадсько-політичному житті, міжнародному жіночому русі;

• співпрацює з політичними і громадськими організаціями демократичного спрямування;

• створює згідно Статуту структури ВГОСУ.

п. 2.6. Обласні організації (відділи) ВГОСУ, міські, районні, міськрайонні організації, а також – осередки у областях, які мають у назві словосполучення «Союз Українок», є структурними підрозділами ВГОСУ та користуються Статутом ВГОСУ.

  1. 3.     ЧЛЕНКИНІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЮЗУ УКРАЇНОК. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

3.1 Членкинею ВГОСУ може стати кожна українка, яка досягла 16-ти річного віку і визнає Статут ВГОСУ, а юнацької – з 10 років.

 

3.2 У членкині ВГОСУ приймають загальні збори на підставі письмової заяви.

 

3.3 Права членкинь ВГОСУ:

• обирати і бути обраною в керівні органи усіх рівнів;

• брати участь у заходах ВГОСУ;

• брати участь в обговоренні діяльності ВГОСУ і його керівних органів;

• працювати для реалізації мети і завдань ВГОСУ;

• користуватись майном ВГОСУ;

• вільно виходити з ВГОСУ.

 

3.4 Обов’язки членкинь:

• діяти відповідно до Статуту ВГОСУ;

• виконувати рішення керівних органів ВГОСУ усіх рівнів;

• сплачувати членські внески;

• підтримувати видання газет ВГОСУ, інформаційних матеріалів та безоплатно розповсюджувати їх;

• дотримуватись засад дружньої співпраці, взаємної допомоги, доброзичливості;

• дбати про авторитет організації.

3.5 За творчу і плідну працю, вагомий внесок у реалізацію мети і завдань організації протягом 10-ти років, членкиням ВГОСУ присвоюється звання „Почесна членкиня ВГОСУ”.

 

3.6 Припинення членства:

• за власним бажанням;

• за рішенням зборів та керівних органів осередку, міської, районної, міськрайонної, обласної організації, Проводу, у випадку статутних порушень чи внаслідок дій, які завдали моральної або матеріальної шкоди ВГОСУ.

 

3.7. Для вирішення конфліктних ситуацій Всеукраїнська Координаційна Рада ВГОСУ створює комісію з їх вирішення терміном на 1 рік;

 

3.8. ВГОСУ може мати і колективне членство: трудові колективи підприємств, установ, навчальних закладів, творчі спілки, інші об’єднання громадян, які визнають Статут ВГОСУ, сприяють здійсненню статутних завдань ВГОСУ, матеріально підтримують його.

 

3.9. Прийом у колективне членство здійснюють управи районних, міських, міськрайонних, обласних організацій, осередків, Провід ВГОСУ за згодою трудового колективу.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ВСЕУКРАЇХНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЮЗУ УКРАЇНОК

4.1 Всеукраїнську громадську організацію Союзу Українок творять::

• осередки;

• міські, районні, міськрайонні організації;

• обласні організації (відділи).

 

4.2 Осередок – первинна ланка ВГОСУ, в якій на добровільних засадах об’єдналося не менше трьох осіб.

 

4.2.1 Осередок у своїй діяльності керується Статутом ВГОСУ, приймає до ВГОСУ нових членкинь, організовує свою діяльність на виконання визначених Статутом завдань і ухвал керівних органів ВГОСУ.

 

4.2.2 Осередки можуть об’єднуватись за територіальним чи іншим принципом і створювати в межах міста або району відповідно міські, районні та міськрайонні організації.

 

4.2.3 Осередки беруться на облік керівними органами міських, районних, міськрайонних, обласних організацій (відділів).

 

4.2.4 У разі відсутності на території області, Автономної Республіки Крим, міських, районних організацій і відділу, такі осередки беруться на облік Проводом ВГОСУ і набувають права юридичної особи після державної реєстрації.

 

4.2.5 Діяльність осередку може бути припинена рішенням загальних зборів осередку, Ради міської, районної, міськрайонної організації.

 

4.2.6 Міські, районні і міськрайонні організації ВГОСУ створюються відповідно у містах і районних центрах, об’єднують не менше двох осередків, беруться на облік відділами і набувають прав юридичної особи після державної реєстрації в установленому порядку.

 

4.2.7 Міська,районна, міськрайонна організація:

• бере на облік і знімає з обліку осередки;

• організовує діяльність осередків відповідно до завдань ВГОСУ;

• ознайомлює членкинь ВГОСУ з програмними документами ВГОСУ та виконує рішення керівних органів ВГОСУ.

 

4.2.8. Міські, районні, міськрайонні організації у своїй діяльності керуються Статутом ВГОСУ, ухвалами керівних органів ВГОСУ, які є обов’язковими для виконання.

 

4.2.9 Міські, районні, міськрайонні організації беруться на облік Управою обласної організації (відділу) ВГОСУ.

 

4.3. У разі відсутності на території області обласної організації (відділу) міські, районні, міськрайонні Організації беруться на облік Проводом ВГОСУ і набувають права юридичної особи після державної реєстрації.

 

4.3.1 Діяльність міської, районної/організації може бути припинена рішенням Ради міської, районної, міськрайоної організації, Координаційної Ради відділу або Всеукраїнської Координаційної Ради.

 

4.3.2 Обласні організації (відділи) ВГОСУ створюються в межах області і об’єднують осередки і не менше двох міських, районнихміськрайоних організацій.

 

4.3.3 Обласні організації (відділи) ВГОСУ беруть на облік осередки, міські, районні, міськрайонні організації, знімають їх з обліку за рішенням Координаційної Ради відділу, Всеукраїнської Координаційної Ради.

 

4.3.4 Обласні організації (відділи) ВГОСУ беруться на облік Проводом ВГОСУ і набувають права юридичної особи після державної реєстрації в установленому порядку.

 

4.3.5 Обласні організації (відділи) у своїй діяльності керуються Статутом ВГОСУ, програмними завданнями ВГОСУ, ухвалами керівних органів ВГОСУ.

 

4.3.6 Діяльність обласної організації (відділу) може бути припинена рішенням Конференції відділу, Всеукраїнської Координаційної Ради ВГОСУ.

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЮЗУ УКРАЇНОК

 

5.1 Найвищим керівним органом осередку є загальні збори і звітно-виборні збори, які заслуховують звіти управи про діяльність осередку, затверджують програму роботи. Загальні збори осередку скликаються один раз на місяць (в грудні – звітні за рік), а звітно-виборні – один раз на 4 роки. На них обирається Управа осередку: голова, заступниця, секретар.

 

5.1.1 Управа осередку організовує роботу, здійснює оперативне управління майном та коштами осередку, представляє осередок у виборних органах ВГОСУ вищого рівня, звітує перед ними і перед зборами осередку.

Голова осередку організовує роботу Управи, представляє осередок перед органами вищого рівня і звітує перед ними. Секретар осередку веде протоколи зборів і документацію осередку.

 

5.1.2 Вищим керівним органом міської, районної, міськрайонної організації є конференція або збори, які скликаються раз на три місяці (в грудні  – звітні  за рік). Звітно-виборна конференція скликається раз 4 роки. Делегати конференції обираються за нормою представництва, затвердженою Радою міської, районної, міськрайонної організації. Конференція чинна за умови участі в ній не менше 2/3 обраних делегатів. Рішення приймаються більшістю, відкритим голосуванням. Конференція обирає: Управу (голову, заступниць, голову секретаріату), членів секретаріату, Раду і Ревізійну комісію.

 

5.1.3 Рада міської, районної, міськрайонної організації є керівним органом у період між конференціями (зборами) і скликається раз на три місяці. До складу Ради входять: члени Управи, голови осередків, голови комісій (референтур), керівники програм, активні творчі членкині ВГОСУ. Рада координує роботу осередків, визначає норму представницва делегатів від осередків на конференції (збори) міської, районної, міськрайонної організації.

 

5.1.4 Управа міської, районної, міськрайонної організації здійснює керівництво між засіданнями Ради і конференціями міської, районної міськрайонної організації, здійснює управління коштами та майном.

 

5.1.5 Голова міської, районної, міськрайонної організації є головою Ради. Організовує роботу, призначає бухгалтера, звітує перед конференціями (зборами) міської, районної, міськрайонної організації та організаціями вищого рівня ВГОСУ.

 

5.1.6 Вищим керівним органом обласної організації (відділу) є Конференція (збори), які скликаються не менше 2-х разів на рік (в грудні – звітна конференція). Звітно-виборна Конференція (збори) скликаються раз на чотири роки. Про дату проведення повідомляють міські, районні, міськрайонні організації, осередки за 60 днів. Конференція (збори) є чинною за умови участі не менше двох третин делегатів, які обираються осередками за нормою представництва, визначеною Координаційною радою відділу. Конференція обирає управу відділу (голову, заступниць, голову секретаріату), членів секретаріату, Координаційну раду і Ревізійну комісію. Рішення приймаються більшістю голосів, відкритим голосуванням.

 

5.1.7 Між конференціями керівним органом обласної організації (відділу) є Координаційна рада (КР) відділу, до складу якої входять: управа відділу, голови міських, районних, міськрайонних організацій, голови осередків, де немає міських, районних міськрайонних організацій, голови комісій (референтур), керівники програм, активні творчі членкині ВГОСУ. КР інформує осередки, міські, районні міськрайонні організації про рішення Всеукраїнської Координаційної Ради, Проводу та з’їзду ВГОСУ, приймає ухвали на їх виконання. Ухвали Конференції (зборів) і КР відділу є обов’язковими для виконання. КР скликається не рідше одного разу на три місяці. Головою КР є голова відділу.

 

5.1.8 Управа обласної організації є керівним органом відділу між конференціями і КР, вирішує всі поточні питання діяльності відділу, здійснює управління коштами та майном.

 

5.1.9 Голова обласної організації (відділу) організовує роботу відділу, призначає бухгалтера, звітує перед керівними органами обласної організації і ВГОСУ, відповідає за моральний клімат організації, створює сприятливі умови для функціонування всіх структур обласної організації (відділу).

 

5. 2. Вищим керівним органом Всеукраїнської громадської організації Союзу Українок є з’їзд, який скликається не рідше одного разу на чотири роки і про його скликання повідомляється за 2 місяці. Делегати з’їзду обираються на конференціях (зборах) відділів відповідно до норм представництва, визначених Всеукраїнською Координаційною радою ВГОСУ. Делегатами з’їзду, крім обраних за нормою представництва, є також члени ВКР та голови міських, районних, міськрайонних організацій і осередків областей, де немає відділу. Ухвали з’їзду правомочні за умови участі не менше двох третин делегатів. Рішення приймаються більшістю, відкритим голосуванням

 

5.2.1 З’їзд ВГОСУ:

• приймає Статут ВГОСУ, вносить до нього зміни та доповнення;

• приймає Статут ВГОСУ, вносить до нього зміни та доповнення;

• схвалює програму роботи ВГОСУ і визначає основні напрямки діяльності;

• вносить пропозиції щодо удосконалення методів роботи, робить заяви до органів державної влади з питань ВГОСУ спільного і політичного життя;

• обирає терміном на чотири роки: Всеукраїнську Координаційну раду, Провід ВГОСУ (голову, заступниць, голову секретаріату), членів секретаріату, ревізійну комісію;

• розглядає та затверджує звіти про діяльність членів Проводу, ревізійної комісії;

• затверджує зразки символіки, атрибути ВГОСУ;

• реалізує право власності на кошти та майно ВГОСУ;

• вирішує питання структурних змін та припинення діяльності всіх структур ВГОСУ;

 

5.2.2 Всеукраїнська координаційна рада (ВКР) є вищим керівним органом ВГОСУ в період між з’їздами. До складу Всеукраїнської Координаційної ради входять: члени Проводу, голови обласних організацій (відділів), голови міських, районних, міськрайонних організацій, де немає відділів. До складу ВКР входять фахові референти, керівники всеукраїнських програм, проектів, активні творчі членкині ВГОСУ. ВКР скликається не рідше двох разів на рік і правочинна за умови участі двох третин свого складу. Рішення приймаються більшістю, відкритим голосуванням.

 

5.2.3 ВКР вирішує питання діяльності ВГОСУ крім тих, які належать до повноважень З’їзду, зокрема:

• скликає З’їзд і призначає порядок представництва;

• планує заходи на виконання Програми ВГОСУ, ухвал З’їзду;

• погоджує зразки символіки і атрибутів ВГОСУ;

• затверджує фахових референтів;

• робить заяви і вносить пропозиції з питань ВГОСУ суспільно-політичного життя до Президента, Верховної Ради України, інших органів державної влади від імені ВГОСУ.

 

5.2.4 Керівним органом ВГОСУ між з’їздами та ВКР є Провід у складі голови ВГОСУ, заступниць та голови секретаріату. Засідання Проводу проводиться не рідше одного разу на місяць і чинне за присутності 2/3 складу. Рішення приймаються більшістю, відкритим голосуванням.

 

5.2.5 Провід розглядає і вирішує питання діяльності ВГОСУ:

• скликає чергову ВКР, засідання Проводу;

• приймає рішення про доцільність створення та заснування госпрозрахункових підприємств, установ, організацій та затверджує їхні статути.

• здійснює управління коштами та майном ВГОСУ;

• розробляє зразки символіки та атрибутів ВГОСУ.

 

5.2.6 Голова ВГОСУ:

- очолює Провід і ВКР, здійснює загальне керівництво ВГОСУ;

- репрезентує ВГОСУ в державних органах влади, громадських і міжнародних організаціях;

- скликає засідання Проводу, ВКР, Секретаріату ВГОСУ;

- підписує фінансові документи;

- як перша особа, видає накази, розпорядження, інші акти;

- налагоджує зв’язки з іншими громадськими організаціями;

- здійснює інші повноваження відповідно до Статуту.

 

5.2.7 Секретаріат ВГОСУ є постійно-діючим виконавчим органом, який:

• забезпечує виконання ухвал З’їзду, ВКР, Проводу ВГОСУ;

• готує проекти документів ВГОСУ для розгляду Проводом, ВКР;

• веде реєстрацію внутрішньої і зовнішньої кореспонденції;

• веде облік юридичних осіб ВГОСУ;

• веде книги протоколів засідань Проводу, ВКР;

• проводить організаційне діловодство;

• звітує перед Проводом, ВКР і З’їздом ВГОСУ.

 

5.2.8 Голова секретаріату є членом Проводу, організовує роботу секретаріату, розподіляє обов’язки між членами секретаріату та контролює їхнє виконання.

 

5.2.9 Позачерговий З’їзд ВГОСУ скликається на вимогу однієї третини від загальної кількості членів ВКР, рішенням Проводу.

 

5.3 Позачергові звітно-виборні конференції (збори) міської, районної, міськрайонної організації чи відділу скликаються на вимогу однієї третини від загальної кількості голів осередків, а також рішенням Управи і КР міської, районної, міськрайонної організації, відділу, Проводу, ВКР.

 

5.3.1 Позачергові звітно-виборні збори осередку скликаються на вимогу однієї третини від загальної кількості членів осередку, рішенням управ міської, районної, міськрайонної організації або відділу.

 

5.3.2 Голова ВГОСУ та голови всіх складових структур ВГОСУ обираються терміном на 4 роки і можуть бути обрані повторно.

 

5.3.3 За активну творчу діяльність в утвердженні національних ідеалів та розвиток духовної культури українського народу, результативну реалізацію Програми ВГОСУ протягом восьми років головам усіх рівнів, які склали свої повноваження, присвоюється звання «Почесна голова» осередку, міської, районної, міськрайонної, обласної та ВГОСУ. Рішення приймається звітно-виборним з’їздом ВГОСУ, звітно-виборною конференцією або зборами. Почесна голова залишається членом Проводу та управ усіх рівнів.

 

5.3.4. Всеукраїнська Координаційна рада відділу, ВКР мають право заслухати позачергові звіти своїх голів, заступниць, голови секретаріату і припинити термін їхніх повноважень за невиконання Статутних вимог.

 

6. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

 

6.1 Ревізійні комісії усіх рівнів ВГОСУ обираються відповідними Конференціями, Зборами і З’їздом.

 

6.2 Ревізійна комісія контролює діловодство, господарську, фінансову діяльність усіх ланок ВГОСУ та дотримання ними статутних вимог і звітує в кінці кожного року на загальних зборах, конференціях, ВКР.

 

6.3 РК міських, районних міськрайонних організацій, осередків звітують перед РК відділу, а РК відділів – перед РК ВГОСУ.

 

6.4 РК міських, районних, міськрайонних організацій і відділів складаються з трьох, а РК ВГОСУ – з п’яти членів.

 

6.5 РК може проводити перевірку фінансового стану на вимогу керівних органів усіх ланок, більшості членів осередку, Ради, КР, ВКР.

 

6.6 Голови, РК можуть брати участь у засіданнях управ усіх ланок, КР, ВКР, Проводу ВГОСУ з правом дорадчого голосу.

 

6.7 На вимогу РК можуть збиратися позачергові збори, конференції, з’їзди.

 

6.8 РК ВГОСУ звітує про свою діяльність перед З’їздом ВГОСУ, а РК обласних, міських, районних, міськрайонних організацій, осередків – перед відповідними конференціями, зборами.

 

7. КОШТИ І МАЙНО ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЮЗУ УКРАЇНОК

 

7.1 Джерелом коштів ВГОСУ є:

• членські внески;

• пожертви окремих осіб, організацій, підприємств, тощо;

• гранти від міжнародних фондів;

• державне фінансування програм;

• благодійні внески від прибутків господарської, комерційної та іншої діяльності заснованих ВГОСУ і госпрозрахункових підприємств, установ, організацій.

 

7.2 Розміри членських внесків визначає ВКР.

 

7.3 Низові структурні ланки відраховують відповідно вищим ланкам 30% від суми членських внесків. Обласні організації (відділи) до Проводу ВГОСУ відраховують 50%. Від суми пожертв відрахування вищим керівним органам не проводяться.

 

7.4. Майном ВГОСУ є:

• нерухоме майно, обладнання, інвентар, транспорт;

• спеціальні фонди;

• кошти;

• цінні папери, які надійшли як благодійна пожертва, спадок, заповіт;

• майно підприємств, видавництв, установ, організацій, створених ВГОСУ і її структурними ланками.

 

7.5 Готівка, цінні папери, рухоме і нерухоме майно всіх ланок ВГОСУ є неподільною колективною власністю відповідних ланок ВГОСУ і використовується для виконання статутних завдань.

 

7.6 Право власності на майно ВГОСУ реалізує З’їзд. Окремі функції щодо господарського управління майном покладається З’їздом ВГОСУ на відповідні виборні органи усіх ланок ВГОСУ.

 

7.7 У разі припинення діяльності будь-якої ланки ВГОСУ її майном і коштами розпоряджаються вищі керівні органи ВГОСУ виключно на реалізацію завдань ВГОСУ.

 

7.8 ВГОСУ, засновані ним організації та підприємства, зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися, згідно з чинним законодавством, у відповідних державних органах і вносити до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством. ВГОСУ в установленому порядку, подають фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.

 

8. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЮЗУ УКРАЇНОК

 

8.1 Всеукраїнська громадська організація Союз Українок, обласні організації (відділи), міські, районні, міськрайонні організації, осередки є юридичними особами з моменту державної реєстрації, мають розрахункові, валютні та інші рахунки у банках, печатку, штампи, бланки, власну символіку, прапор,гімн, зразки яких розробляються Проводом ВГОСУ, затверджуються ВКР і реєструються в установленому порядку.

 

8.2. Статут є єдиним для всіх ланок ВГОСУ.

 

8.3. Статутна комісія ВГОСУ вибирається ВКР терміном на 4 роки, у складі – голови і чотирьох членів комісії

 

8.4. Обласні організації (відділи) ВГОСУ, міські, районні міськрайонні організації, а також осередки в областях, де відсутні обласні організації та в Автономній республіці Крим, легалізуються шляхом повідомлення або реєструються в місцевих органах влади відповідно до чинного законодавства.

9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Організація має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у встановленому діючим законодавством порядку.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її реорганізації або саморозпуску.

10.2. Припинення Організації проводиться за рішенням Загальних Зборів, якщо за таке рішення проголосувало 3/4 членів Організації, які беруть участь у Загальних Зборах або за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

10.3. Загальні збори Організації прийнявши рішення про саморозпуск Організації, створюють ліквідаційну комісію або доручають керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації, як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після її ліквідації відповідно до статуту. У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

10.4. У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

10.5. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються Організації, про згоду на таке приєднання.

10.6. У разі припинення Організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

10.7. Про прийняті рішення, щодо реорганізації Організації шляхом приєднання, Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації. Разом з повідомленням до уповноваженого органу з питань реєстрації подаються документи визначені Законом України «Про громадські об’єднання».

11. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються не менше як 3/4 голосів від фактичної загальної кількості членів, які беруть участь у З’їзді.

11.2. Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа Організації у термін визначений законодавством України.

Головуючий на VII позачерговому

З’їзді СОЮЗУ УКРАЇНОК                                                Хомик О.В.