«Затверджено» 

Рішенням VIII З’їзду

Всеукраїнської громадської організації

Союз Українок

Протокол № 1 від 27.01.2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

(нова редакція)

 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ

ГРОМАДСЬКОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ

СОЮЗ УКРАЇНОК

 

ідентифікаційний код 00012500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська громадська організація Союз Українок (надалі СУ) –  громадське об’єднання за організаційно-правовою формою – громадська організація, є неприбутковою організацією культурно-просвітницького спрямування, яка об’єднує  жінок у демократичному русі, з метою поєднання зусиль для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

СУ діє на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.

1.2. СУ у своїй діяльності керується засадами християнської моралі та діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», а також цього Статуту та інших нормативно-правових актів з прав людини.

1.3. СУ є юридичною особою, має (відкриває та закриває) рахунки у банківських установах, має самостійний баланс, бланк, печатку, штамп, емблему, прапор (хоругву), власну символіку. Символіка реєструється в установленому законом порядку.

1.4. СУ є спадкоємицею демократичних традицій потужної жіночої громадської організації «Союз Українок», яка діяла, як репрезентант інтересів та прав українського жіноцтва у міжвоєнній Галичині від 1917 року. Першим нормативним документом, на основі якого організація почала свій розвиток, у межах легально-правового поля, був Статут СУ 1917 року.

У 1939 році діяльність СУ заборонена більшовиками.

Установчий З’їзд відродженого Союзу Українок відбувся 1991 року у місті Києві.

1.5. Організація співпрацює з державними та громадськими об’єднаннями, установами, підприємствами для реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом.

1.6. Найменування СУ:

українською мовою – Всеукраїнська громадська організація Союз Українок;

назва англійською мовою – Ukrainian National Women’s League

1.7. Скорочене найменування  СУ:

українською мовою – ВГОСУ;

скорочена назва англійською мовою – UNWL.

1.8. Діяльність СУ не має на меті одержання прибутку. Доходи (прибутки) СУ використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

1.9. Усі існуючі обласні організації (відділи, філії, відділення), міські, районні, міськрайонні організації, осередки СУ (далі – Організації), які мають у своїй назві словосполучення «Союз Українок», користуються єдиним Статутом СУ.

1.10. СУ є самоврядною громадською організацією. Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування,  посадових і службових осіб у її діяльність не допускається.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СОЮЗУ УКРАЇНОК

Основною метою діяльності  СУ є об’єднання українських жінок у демократичному жіночому русі, захист їх прав, досягнення ґендерної рівності, спрямування творчих сил на утвердження в суспільстві історичних святинь, національних ідеалів і духовної культури, виховання нової генерації української молоді, здатної будувати правову демократичну українську державу.

2.1.Метою діяльності СУ є:

2.1.1. Здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних інтересів членів СУ, жінок, котрі є колишніми політичними в’язнями, жінок з числа репресованих та членів їх сімей, жінок, які мають статус реабілітованих, відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» чи статус ветеранів війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

2.1.2. Сприяння жінкам – громадським діячкам у максимальній реалізації їх потенціалу з розбудови правової демократичної держави України у дусі збереження української національної самобутності.

2.1.3. Сприяння жінкам у розвитку громадсько-просвітницької діяльності, розвитку класичної і неформальної освіти, а також поширенню серед дітей та молоді здорового та безпечного способу життя.

2.1.4. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді для утвердження їх громадянської свідомості й активної громадянської позиції.

2.1.5. Сприяння інтеграції української молоді у європейське молодіжне співтовариство.

2.2. Для втілення мети СУ здійснює такі завдання:

  • сприяє:

- утвердженню України, як національно демократичної правової держави, яка забезпечує вільний розвиток особистості, захист прав людини та дитини, демократичних свобод;

- духовному відродженню української нації, всебічному розвитку української мови і культури, подоланню наслідків політики русифікації;

- збереженню та поширенню традицій українського жіночого руху;

- утвердженню національних традицій та звичаїв;

- становленню національної системи освіти та виховання;

- утвердженню рівних прав та можливостей між жінками та чоловіками у всіх сферах суспільного життя;

- формуванню серед жінок освіченої та культурної еліти, збільшенню серед них кількості громадських і державних діячок.

2.3. Для виконання своєї мети та завдань СУ діє у таких напрямах:

2.3.1. Розробляє та реалізує концептуальні підходи просвітницьких і культурних програм, проектів та практичних заходів, спрямованих на:

- духовне відродження української нації;

- всебічний розвиток української мови і культури;

- національно-патріотичне виховання дітей та молоді;

- утвердження ґендерної рівності жінок і чоловіків у всіх сферах суспільного життя;

- сприяння суспільним інтересам жінок, котрі є колишніми політичними в’язнями, жінок з числа репресованих та членів їх сімей, жінок, які мають статус реабілітованих чи статус ветеранів війни;

2.3.2. Надає допомогу українським жіночим організаціям у інших державах у їхньому прагненні до збереження національної самобутності, сприяє їх культурним зв’язкам з Україною.

2.3.3. Опікується дитячими закладами, охороною здоров’я матері й дитини, організовує та здійснює фінансування творчих конкурсів серед дітей та молоді.

2.3.4. Створює благодійні фонди.

2.3.5. Видає газети, журнали, іншу друковану просвітницьку та інформаційну продукцію.

2.3.6. Створює Інтернет-сайти, засновує Інтернет-видання.

2.3.7. Може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність,   засновувати юридичні особи відповідно до законодавства.

2.3.8. Організовує та проводить тематичні конференції, семінари, дискусії, конкурси, тренінги, школи, виставки, майстер-класи.

2.3.9. Співпрацює з політичними і громадськими організаціями демократичного спрямування, бере участь у громадсько-політичному житті, міжнародному жіночому русі.

2.3.10. Бере участь у заходах, організованих органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями, як в Україні, так і за кордоном.

2.3.11. Надає  консультативну допомогу членам СУ та особам, діяльність котрих спрямована на збереження, поширення традицій українського жіночого руху та на досягнення Статутної мети і завдань СУ.

2.3.12. Надає консультативну допомогу жінкам, котрі є колишніми політичними в’язнями, жінкам з числа репресованих та членів їх сімей, жінкам, які мають статус реабілітованих відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» чи статус ветеранів війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

2.3.13. Організовує заходи із залучення громадськості до розроблення і реалізації оздоровчих, культурних, освітніх, екологічних програм, проектів та практичних заходів.

2.3.14. Налагоджує та розвиває прямі міжнародні контакти і зв’язки з міжнародними громадськими (неурядовими) організаціями, якщо їх діяльність не суперечить Статутним завданням СУ і міжнародним зобов’язанням України.

2.3.15. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, і стосуються сфери діяльності СУ.

2.3.16. Проводить інші заходи та діяльність у інтересах СУ, що не суперечить чинному законодавству України.

2.3.17. Створює згідно зі Статутом структури СУ.

3. ПРАВА СОЮЗУ УКРАЇНОК

3.1. СУ має право:

3.1.1. Представляти і захищати свої законні інтереси, законні інтереси своїх членів та інших осіб у будь-яких органах державної влади, у тому числі судах, правоохоронних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та підпорядкування.

3.1.2. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі), обмінюватися своїм досвідом з іншими організаціями.

3.1.3. Звертатися, відповідно до законодавства, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.

3.1.4. Отримувати, відповідно до законодавства, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

3.1.5. Організовувати та проводити мирні зібрання, лекції, круглі столи, семінари, конференції, виставки, консультації з залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя.

3.1.6. Підтримувати прямі міжнародні контакти з міжнародними та іноземними громадськими (неурядовими) організаціями, а також брати участь у міжнародних заходах, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

3.1.7. Отримувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення Статутних завдань СУ.

3.1.8. Відкривати у банківських установах рахунки у національній та іноземній валютах.

3.1.9. Розповсюджувати інформацію, провадити просвітницьку діяльність, публікувати наукові та методичні результати діяльності організації, проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу.

3.1.10. Мати та використовувати власну символіку, відповідно до чинного законодавства України, популяризувати свою назву та символіку.

3.1.11. Провадити підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені юридичні особи (товариства, підприємства), створювати та реалізовувати різноманітні проекти, запроваджувати програми, а також використовувати інші форми діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

3.1.12. Провадити інші права не заборонені чинним законодавством.

3.2. СУ несе відповідальність за своїми зобов’язаннями належним їй майном. СУ не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов’язаннями СУ, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.

4. ЧЛЕНИ СОЮЗУ УКРАЇНОК ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членство у СУ є добровільним та індивідуальним.

4.2. Членом СУ може стати кожна громадянка України, яка досягла 14 років, підтримує мету і завдання СУ та визнає її Статут.

4.3. Членство у СУ є фіксованим і підтверджується записом у Реєстрі членів СУ.

Прийом до СУ здійснюється на підставі письмової заяви особи Управами Організацій або Проводом СУ. Примусове припинення членства (виключення) у СУ здійснюється за рішенням Конференцій (Зборів) Організацій, або Проводом СУ.

Заява про прийом до СУ повинна містити згоду на обробку персональних даних у Статутних цілях СУ.

4.4. Права членів СУ:

- обговорювати усі питання діяльності СУ, вносити пропозиції щодо поліпшення її роботи;

- обирати і бути обраними до керівних органів СУ;

- отримувати доступ до інформації про надходження та використання коштів, а також до фінансових та інших звітів про виконані проекти в СУ;

- брати участь у роботі СУ та у всіх заходах, у тому числі, але не виключно, у конференціях (зборах), з’їздах, семінарах, що проводяться у межах діяльності та за участю СУ;

- отримувати усі види організаційно-методичної та консультативної допомоги, що надає СУ;

- публікувати через СУ свої наукові праці;

- припиняти членство у СУ за письмовою заявою;

- бути членом інших громадських організацій.

4.5. Обов’язки членів СУ:

- діяти відповідно до Статуту СУ;

- виконувати рішення керівних органів СУ усіх рівнів;

- сплачувати членські внески;

- підтримувати видання газет СУ, інформаційних матеріалів та безоплатно розповсюджувати їх;

- сприяти здійсненню завдань СУ;

- брати участь у заходах, що проводяться СУ;

- організовувати, розробляти та виконувати проекти та заходи СУ, повідомляти керівні органи про хід їх виконання, звітувати письмово про використання коштів, у тому числі цільових пожертв;

- дотримуватись засад дружньої співпраці, взаємної допомоги, доброзичливості;

- дбати про авторитет організації та її членів.

4.6. Припинення членства:

- за власним бажанням відповідно до письмової заяви, поданої до керівного органу. Припинення членства відбувається з моменту подання заяви;

- за рішенням Конференцій (Зборів) Підрозділу або рішенням Проводу СУ, у випадках:

1) порушень Статуту чи внаслідок дій, які завдали шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації СУ та/або її членам;

2) поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації СУ та/або її членам;

3) ухиляння від звітування, щодо використання коштів, отриманих на виконання доручень, проектів, завдань, тощо.

4.6.1. У разі добровільного припинення членства у СУ особа має право повторно вступити до СУ на умовах передбачених Статутом.

4.6.2. За активну і плідну працю впродовж десяти років поспіль, вагомий внесок у реалізацію мети та завдань СУ членам СУ, за поданням Підрозділу та рішенням ВКР чи З’їзду, присвоюється звання «Почесна союзянка».

4.6.3. За активну діяльність впродовж восьми років поспіль в утвердженні національних ідеалів та розвитку духовної культури українського народу, результативне виконання Статуту, реалізацію Програм СУ, голові СУ, головам Підрозділів за рішенням З’їзду СУ, присвоюються звання «Почесна голова СУ», «Почесна голова відокремленого підрозділу СУ», після складання ними повноважень Голови.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СОЮЗУ УКРАЇНОК

5.1. Усі Організації СУ, які діяли зі статусом юридичної особи станом на 01.01.2013 року, зберігають за собою статус юридичних осіб.

5.2. СУ структурно складається з Організацій, які підпорядковуються один одному у вертикально-висхідному порядку та керівним органам СУ, та відокремлених Підрозділів.

Рішення Організацій нижчого рівня, що суперечать чинному Статуту чи рішенням керівних органів СУ можуть бути скасовані Конференціями (зборами) Організацій вищого рівня.

5.3. Організації СУ:

- беруть на облік і знімають з обліку своїх членів;

- розвивають демократичний жіночий рух на відповідній території;

- організовують свою діяльність, відповідно до цього Статуту та завдань СУ;

- ознайомлюють членів Організації з рішеннями керівних органів СУ та організовують їх виконання;

- проводять збір та використання членських внесків, отриманих від членів СУ, які перебувають на обліку у Організації;

- відкривають поточні рахунки у установах банку, можуть мати печатку, штамп та бланк зі своєю назвою;

- користуються майном СУ, якщо таке передане Організації для виконання Статутної діяльності;

- відповідно до чинного законодавства та цього Статуту, вступають у господарські та цивільно-правові відносини з підприємствами, організаціями, установами, незалежно від форм власності, а також з окремими громадянами;

- займаються іншою діяльністю, не забороненою законодавством України для громадських неприбуткових організацій.

5.4. Організації СУ зобов’язані щомісяця передавати відомості про новоприйнятих членів та осіб, які припинили членство, до Секретаріату СУ для внесення відповідних записів до Реєстру членів СУ.

5.5. Осередок – первинна ланка СУ, у якій на добровільних засадах об’єдналося не менше двох осіб.

5.5.1. Осередок у своїй діяльності керується Статутом СУ, приймає до СУ нових членів, організовує свою діяльність на виконання визначених Статутом завдань і ухвал керівних органів СУ.

5.5.2. Осередки, які були об’єднані за територіальним чи іншим принципом і створили у межах міста або району відповідно міські, районні та міськрайонні Організації продовжують свою діяльність.

5.5.3 Осередки перебувають на обліку у керівних органах міських, районних, міськрайонних, обласних Організацій.

5.5.4. Секретаріат Проводу СУ веде облік усіх Організацій СУ.

5.5.5. Припинення діяльності осередку можлива за рішенням його зборів або Ради Організації вищого рівня, до структури якого входить осередок.

5.5.6. Найвищим керівним органом осередку є загальні збори і звітно-виборні збори, які заслуховують звіти управи про діяльність осередку, затверджують програму роботи. Загальні збори осередку скликаються раз на місяць (у грудні – звітні за рік), а звітно-виборні – один раз на 4 роки. На них обирається Управа осередку: голова, заступниця, секретар.

5.5.7. Управа осередку організовує роботу, здійснює оперативне управління майном та коштами осередку, представляє його у виборних органах СУ вищого рівня, звітує перед ними і перед зборами осередку.

Голова осередку організовує роботу Управи, представляє його перед органами вищого рівня і звітує перед ними. Секретар осередку веде протоколи зборів і документацію осередку.

5.6. Міські, районні і міськрайонні Організацій СУ створені відповідно у містах і районних центрах, об’єднують не менше двох осередків та структурно підпорядковуються обласним Організацій СУ.

5.6.1. Міські, районні і міськрайонні Організацій СУ:

- беруть на облік і знімають з обліку осередки;

- організовують діяльність осередків відповідно до завдань СУ;

- ознайомлюють членів СУ з рішеннями керівних органів СУ та організовують їх виконання.

5.6.2. Міські, районні і міськрайонні Організацій СУ у своїй діяльності керуються Статутом СУ, рішеннями керівних органів СУ,  які є обов’язковими для виконання.

5.6.3. Міські, районні і міськрайонні Організацій СУ беруться на облік Управою обласної Організації.

5.6.4. У разі відсутності на території області обласної Організацій СУ міські, районні, міськрайонні Організацій беруться на облік Проводом СУ.

5.6.5. Ради міських, районних, міськрайонних Організацій, Координаційні Ради (КР) обласних Організацій можуть рекомендувати Проводу СУ або Всеукраїнській Координаційній Раді СУ (ВКР) припинити діяльність міської, районної, міськрайонної та обласної Організацій СУ.

5.6.6 Вищим керівним органом міської, районної, міськрайонної Організацій СУ є Конференція (збори), що скликається раз на три місяці (у грудні – звітні за рік). Звітно-виборна конференція скликається раз на 4 роки. Делегати конференції обираються за нормою представництва, затвердженою Радою міської, районної, міськрайонної Організацій. Конференція чинна за умови участі у ній не менше 2/3 обраних делегатів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх, відкритим голосуванням. Конференція обирає: Управу (голову, заступниць, голову секретаріату), членів секретаріату, Раду і Ревізійну комісію, делегатів на обласну Конференцію (збори).

5.6.7. Рада міської, районної, міськрайонної Організацій є керівним органом у період між Конференціями (зборами) і скликається раз на три місяці. До складу Ради входять: члени Управи, голови осередків, голови комісій (референтур), керівники програм. Рада координує роботу осередку, визначає норму представництва делегатів від нього на Конференції (збори) міської, районної, міськрайонної Організацій.

5.6.8. Управа міської, районної, міськрайонної Організацій здійснює керівництво між засіданнями Ради і Конференціями міської, районної, міськрайонної Організацій, здійснює управління його коштами та майном.

5.6.9. Голова міської, районної, міськрайонної Організацій є головою Ради. Організовує роботу, призначає бухгалтера, звітує перед Конференцією (зборами) міської, районної, міськрайонної Організацій та Організацією вищого рівня СУ.

5.7. Обласні Організації СУ створені у межах області і об’єднують усі осередки, міські, районні та міськрайонні Організації області.

5.7.1. Обласні Організації СУ ведуть облік усіх Організації у межах області, та можуть зняти їх з обліку за рішенням Проводу СУ або ВКР.

5.7.2. Обласні Організації СУ беруться на облік Проводом СУ.

5.11.3. Обласні Організації у своїй діяльності керуються Статутом СУ, програмними завданнями СУ, рішеннями керівних органів СУ.

5.7.4. Вищим керівним органом обласної Організації є Конференція (збори), які скликаються не менше 2-х разів на рік (в грудні – звітна конференція). Звітно-виборна Конференція (збори) скликаються раз на чотири роки, яка обирає управу (голову, заступниць, голову секретаріату), членів секретаріату, Координаційну раду і Ревізійну комісію обласної Організації, а також делегатів на З’їзд СУ. Про дату проведення звітно-виборної Конференції (зборів) управа обласної Організації повідомляє осередки, міські, районні, міськрайонні Організації не пізніше, ніж за місяць до дати їх проведення. Конференція (збори) є чинною за умови участі не менше двох третин делегатів, обраних міськими, районними, міськрайонними Організаціями за нормою представництва, визначеною КР обласного Організації. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх, відкритим голосуванням.

5.7.5. Між конференціями керівним органом обласної Організації є Координаційна рада (КР), до складу якої входять: управа Організації, голови міських, районних, міськрайонних Організацій, голови осередків, де немає міських, районних міськрайонних Організацій, голови комісій (референтур), керівники програм. КР інформує осередки, міські, районні міськрайонні Організації про рішення ВКР, Проводу та з’їзду СУ, організовує їх виконання. КР скликається управою обласної Організації не рідше одного разу на три місяці. Головою КР є голова Організації. Рішення Конференції (зборів) і КР Організації є обов’язковими для виконання.

5.7.6. Управа обласної Організації є керівним органом Організації між конференціями і КР, вирішує всі поточні питання діяльності Організації, здійснює управління своїми коштами та майном.

5.7.7. Голова обласної Організації організовує роботу Організації, інформує осередки, міські, районні міськрайонні Організації про рішення ВКР, Проводу та з’їзду СУ, призначає бухгалтера, звітує перед керівними органами обласної Організації і СУ, відповідає за моральний клімат Організації, створює сприятливі умови для функціонування усіх структур обласної Організації.

5.8. У разі припинення Організації СУ (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи не можуть бути розподілені серед засновників (учасників) СУ, його членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, а повинні бути передані СУ, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

5.9. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ СУ

5.9.1. Відокремлені Підрозділи СУ створюються за рішенням Проводу СУ. Відокремлені Підрозділи СУ не є юридичнми особами і мають статус неприбуткових.

5.9.2. Створення відокремлених Підрозділів СУ можливе за ініціативою не менше ніж двох осіб, які пов’язані за територіальним принципом.

5.9.3. Рішення про утворення та припинення відокремлених Підрозділів приймаються Проводом СУ, відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» та Статуту СУ.

5.9.4. У своїй діяльності відокремлені Підрозділи керуються Статутом СУ.

Відокремлені Підрозділи можуть мати свої Положення, що не суперечать Статуту СУ та затверджені Проводом СУ.

5.9.5. Реєстрація відокремленого Підрозділу СУ здійснюється шляхом подання документів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.9.6. Відокремленими підрозділами СУ є її підрозділи у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах, районах, селищах та селах. Відокремлені підрозділи СУ, які діють у адміністративно-територіальних одиницях нижчого рівня, входять до складу тих, що діють у адміністративно-територіальних одиницях вищого рівня.

5.9.7. Відокремлені Підрозділи СУ використовують у своїй діяльності символіку СУ.

5.9.8. Відокремлені Підрозділи можуть отримувати від СУ кошти і майно та розпоряджатися ними для здійснення Статутної діяльності. Кошторис витрат відокремленого Підрозділу затверджується Проводом СУ.

5.9.9. Кошти відокремлених Підрозділів спрямовуються виключно на виконання завдань, передбачених Статутом СУ.

5.9.10. Голови відокремлених Підрозділів СУ призначаються Проводом СУ строком на 4 роки. Голови відокремлених Підрозділів повинні бути членами СУ.

5.10. Відокремлені Підрозділи мають такі повноваження:

5.10.1. Представляють СУ у межах території, на яку поширюються їх повноваження.

5.10.2.Реалізують статутні мету та завдання СУ у межах території, на яку поширюються їх повноваження.

5.10.3. Проводять роботу із залучення нових членів з використанням засобів, не заборонених законодавством України.

5.11. Голова відокремленого Підрозділу:

- здійснює керівництво поточною діяльністю відокремленого Підрозділу та діє на підставі доручення, виданого Головою СУ;

- вносить пропозиції від імені відокремленого Підрозділу до вищих керівних органів СУ і вживає заходів щодо їх реалізації у межах своїх повноважень і Статуту СУ;

- скликає та головує на зборах відокремленого Підрозділу СУ, виносить питання (готує порядок денний) на розгляд зборів відокремленого Підрозділу СУ;

- організовує проведення позачергових зборів відокремленого Підрозділу СУ і ведення протоколу зборів;

- організує виконання рішень вищих керівних органів СУ та зборів відокремленого Підрозділу СУ, а також звітує про їх виконання та несе відповідальність за свою діяльність;

- представляє відокремлений Підрозділ СУ у взаєминах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх форм власності та підпорядкування, а також із фізичними особами;

- розпоряджається коштами і майном відокремленого Підрозділу СУ згідно зі Статутом СУ та нормами чинного законодавства України, на підставі доручення (дозволу), виданого Головою СУ;

- сприяє залученню до громадської організації нових членів;

- здійснює прийом заяв нових членів СУ та подає їх кандидатури на розгляд і затвердження Проводу СУ зі своїми рекомендаціями;

- подає пропозиції до Проводу СУ щодо виключення членів з відокремленого Підрозділу СУ, дії яких несумісні зі Статутом СУ;

- робить (подає) заяви від імені відокремленого Підрозділу СУ за попереднім погодженням  Проводу СУ.

6.12. Голова відокремленого Підрозділу СУ звітує перед зборами відокремленого Підрозділу СУ та вищими керівними органами СУ про свою діяльність та використання грошових коштів і майна, що знаходяться в користуванні відокремленого Підрозділу СУ.

6.13. Документація з обліку і звітності зберігається у відокремленому Підрозділі СУ і надається РК СУ, Проводу СУ та Голові СУ, а також, за погодженням з Проводом СУ, – на вимогу державних контролюючих органів.

9.14. Голова відокремленого Підрозділу зобов’язана:

9.14.1. Дотримуватися вимог Статуту СУ.

9.14.2. Виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту СУ рішення керівних органів СУ.

9.14.3. Не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів СУ.

9.15. Діяльність відокремленого Підрозділу може бути припинена шляхом його закриття за рішенням Проводу СУ.

9.16. Про закриття відокремленого Підрозділу СУ повідомляється уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.17. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим Підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо у відання Проводу СУ до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів З’їздом чи ВКР СУ.

 

6. КЕРІВНІ ОРГАНИ СОЮЗУ УКРАЇНОК

6.1. Керівними органами СУ є: З’їзд, Всеукраїнська Координаційна Рада (ВКР), Провід, Голова, Секретаріат СУ, Ревізійна комісія.

Засідання керівних органів СУ можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), делегатів так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій.

Рішення про форму проведення такого засідання приймає Провід та повідомляє про прийняте рішення членів Організації, Підрозділи СУ не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання.

Будь-яке засідання керівних органів оформляється протоколом. Про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

6.2. Вищим керівним органом СУ є З’їзд, який скликається один раз на чотири роки і про його скликання повідомляється за 2 місяці. Делегати з’їзду обираються на Конференціях (зборах)  Підрозділів, відповідно до норм представництва, визначених ВКР СУ.

Якщо на засідання ВКР, яке скликане за рішенням Проводу щодо проведення З’їзду СУ, з’явилося менше 2∕3 її складу, а скликання З’їзду є необхідним для прийняття невідкладних рішень, віднесених до компетенції З’їзду, то рішення про скликання З’їзду СУ та визначення норми представництва делегатів приймає Провід СУ.

6.3. Делегатами З’їзду є члени ВКР СУ та члени СУ, обрані на Конференціях (зборах) Підрозділів СУ, за нормою представництва, визначеною ВКР або Проводом СУ.

6.4. Рішення З’їзду правомочні за умови участі не менше 2/3 делегатів, приймаються простою більшістю голосів, відкритим голосуванням відповідно до частини 2 статті 98 ЦК: Рішення З’їзду приймаються простою більшістю від числа присутніх делегатів, якщо інше не встановлено установчими документами або законом.

Рішення про внесення змін до статуту Організації, відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації, та про ліквідацію Організації приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом.

6.5. Позачерговий З’їзд СУ може бути скликаний на вимогу 1/10 від загальної кількості членів СУ.

6.6. З’їзд СУ є правомочним за умови участі в ньому не менше 2/3 складу делегатів З’їзду.

6.7. З’їзд СУ:

- приймає Статут СУ, вносить до нього зміни та доповнення;

- схвалює програму роботи СУ і визначає основні напрями діяльності;

- вносить пропозиції щодо удосконалення методів роботи, робить заяви до органів державної влади з питань СУ, суспільного і політичного життя;

- обирає терміном на чотири роки: Голову, Провід СУ (заступниць, голову секретаріату), членів Секретаріату, ВКР, Ревізійну та Статутну комісії та звільняє їх;

- розглядає та затверджує звіти про діяльність Голови, ВКР, Проводу, Ревізійної та Статутної комісій, голів Підрозділів СУ, членів СУ – керівників окремих програмних завдань чи проектів;

- затверджує зразки символіки, атрибути СУ;

- приймає рішення про зміни в огранізаційній структурі СУ, реорганізацію та припинення діяльності СУ;

- призначає ліквідаційну комісію, затверджує ліквідаційний баланс;

- вирішує питання відчуження майна СУ, на суму, що становить 50 і більше відсотків її майна;

- вирішує питання структурних змін та припинення діяльності структур СУ.

- приймає рішення про припинення повноважень Голови СУ на підставі письмової заяви, при тривалому (до трьох місяців) самоусуненні від виконання обов’язків чи нанесенні шкоди інтересам СУ;

- приймає рішення про обрання фахових референток та припинення їх повноважень;

- розглядає скарги на рішення, дії та бездіяльність Конфліктної комісії, ВКР, Проводу, Секретаріату, Ревізійної комісії СУ та їх членів, Голови СУ, а також керівних органів Підрозділів;

- приймає рішення з будь-яких питань діяльності СУ, у тому числі і тих, котрі віднесені до повноважень інших керівних органів СУ;

- обирає Лічильну та Мандатну комісії З’їзду СУ у кількості не менше трьох делегатів З’їзду кожна.

6.8. Всеукраїнська Координаційна Рада є вищим керівним органом СУ у період між З’їздами. Засідання ВКР скликається за рішенням Проводу не рідше одного разу на рік та є правомочним за умови участі в них не менше 2∕3 її складу. Рішення ВКР СУ приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх.

6.8.1. До складу ВКР СУ входять:

- члени Проводу СУ;

- голови обласних Організацій СУ, голови обласних відокремлених Підрозділів.

- голови міських, районних, міськрайонних Організацій, відокремлених Підрозділів з областей, де немає обласних Організацій СУ, відокремлених Підроздів;

- фахові референти;

- керівники всеукраїнських програм, проектів;

6.8.2. За неможливості фізичної присутності членів ВКР та Проводу на засіданнях, допускається прийняття рішень цими керівними органами СУ методом опитування, шляхом проведення відеоконференцій або із застосуванням інших засобів зв’язку, що регулюється окремим положенням, затвердженим Проводом СУ.

6.9. ВКР вирішує такі питання діяльності СУ:

- приймає рішення про проведення З’їзду СУ та визначає норму представництва делегатів на З’їзд СУ;

- подає взірці печаток, штампів, символіки та взірці інших реквізитів і атрибутики СУ на розгляд З’їзду СУ;

- затверджує Положення про Конфліктну комісію СУ, визначає її кількісний склад, призначає членів та  припиняє їх повноваження;

- розглядає скарги на рішення, дії та бездіяльність Конфліктної комісії СУ та її членів;

- визначає розмір щомісячних членських внесків;

- робить заяви і вносить пропозиції з питань суспільно-політичного життя, українського жіночого руху до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших державних органів та органів місцевого самоврядування;

- може приймати будь-які рішення з питань, які віднесені до компетенції Проводу СУ

- звітує про свою роботу та членів ВКР на черговому З’їзді.

6.10. Провід СУ є керівним органом між З’їздами та ВКР. До складу Проводу входять Голова СУ, Заступниці Голови та Голова Секретаріату СУ.

Засідання Проводу проводяться не рідше 1 разу на 3 місяці, є правомочними за умови участі у них не менше 2∕3 складу Проводу.

Засідання Проводу можуть скликатися на вимогу Голови СУ або 1∕3 членів Проводу.

6.11. Провід розглядає і вирішує питання діяльності СУ:

- скликає засідання чергової ВКР та Проводу;

- скликає З’їзд СУ, у випадку передбаченому у абзаці другому п. 6.2. цього Статуту;

- приймає рішення про доцільність створення та заснування СУ юридичних осіб, затверджує їх Статути;

- здійснює управління коштами та майном СУ;

- організовує виконання рішень З’їзду, ВКР та Конфліктної комісії СУ;

- розподіляє та затверджує обов’язки членів Проводу та Секретаріату СУ;

- затверджує типове Положення про  відокремлені Підрозділи СУ;

- приймає рішення про утворення та припинення відокремлених Підрозділів СУ, а також затверджує їх Положення;

- затверджує Голів відокремлених Підрозділів СУ, обраних у відокремлених Підрозділах СУ та припиняє їх повноваження на підставі заяв;

- вирішує інші питання, крім тих, що відносяться до виключної компетенції З’їзду та ВКРСУ.

- звітується про роботу на засіданнях Проводу, ВКР та звітно-виборному З’їзді СУ.

6.11.1. Рішення Проводу СУ приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови СУ є вирішальним.

6.12. Голова СУ обирається З’їздом строком на чотири роки та має такі повноваженнями:

- очолює Провід і ВКР та здійснює загальне керівництво СУ;

- скликає засідання ВКР, Проводу та Секретаріату СУ;

- представляє СУ без доручення в будь-яких органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, при встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства;

- підписує угоди та інші документи, у тому числі платіжні, видає довіреності, відкриває та закриває рахунки в банківських установах;

- здійснює оперативне управління майном та коштами СУ;

- здійснює інші повноваження та приймає рішення, відповідно до Статуту та рішень керівних органів СУ;

- звітується про роботу на засіданнях ВКР та звітно-виборному З’їзді СУ.

6.13. Заступниці Голови СУ здійснюють свої повноваження, відповідно до функціонального розподілу обов’язків, затверджених Проводом СУ.

6.14. Секретаріат СУ є постійно-діючим виконавчим органом СУ, який:

- виконує функції з документообігу, діловодства та адміністрування діяльності СУ;

- готує проекти рішень керівних органів СУ;

- здійснює прийом, реєстрацію і передачу за належністю вхідної кореспонденції та внутрішньої документації СУ, веде реєстр та надсилання вихідної кореспонденції;

- забезпечує організаційно-технічну підготовку засідань керівних органів та інших заходів СУ;

- за дорученням керівництва СУ перевіряє у Підрозділах стан організації діловодства та роботи з документами;

- здійснює реєстрацію та веде облік членів і Підрозділів СУ;

- відповідає за подання статистичної звітності та здачі архівних документів;

- здійснює прийом, реєстрацію та попередній розгляд письмових пропозицій, заяв та скарг членів СУ, готує необхідні матеріали для Конфліктної комісії;

- забезпечує інформаційне наповнення офіційного веб-сайту, фейсбук-сторінки СУ;

- веде протоколи засідань керівних органів СУ.

6.15. Голова Секретаріату:

- очолює Секретаріат та організовує його роботу;

- відповідає за належне ведення і своєчасне оформлення протоколів засідань;

- звітує про роботу Секретаріату СУ перед Проводом, ВКР та З’їздом СУ.

6.16. Рішення, дії та бездіяльність керівних органів СУ та їх членів, а також рішення, дії та бездіяльність керівних органів Підрозділів СУ та їх членів, можуть бути оскаржені членом (членами) СУ у Конфліктній комісії, шляхом подання письмової скарги через Секретаріат СУ.

6.17. Конфліктна комісія СУ створюється за рішенням ВКР СУ, у визначеній нею кількості осіб, строком на 4 роки та виконує функції з вирішення конфліктних ситуацій між членами, керівними органами СУ та Підрозділами.

6.17.1. Конфліктна комісія діє на підставі цього Статуту та Положення, яке затверджує ВКР СУ.

6.17.2. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів СУ та їх членів, а також скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів Підрозділів СУ та їх членів розглядаються Конфліктною комісією СУ впродовж місяця з дати їх надходження до Секретаріату СУ і про прийняте комісією рішення повідомляється заявнику протягом 10 календарних днів.

У разі встановлення, що рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, Статуту, їх компетенції, а їх дії чи бездіяльність,  а також дії чи бездіяльність їх членів, порушують законні права членів СУ, Конфліктна комісія зобов’язує відповідний керівний орган СУ відмінити оскаржуване рішення.

6.17.3. Якщо заявник не погоджується з рішенням Конфліктної комісії щодо розгляду його скарги, він може оскаржити його до ВКР СУ. ВКР СУ на найближчому засіданні зобов’язана розглянути таку скаргу та повідомити заявника про прийняте рішення.

6.17.4. У разі незгоди із рішенням ВКР СУ щодо скарги, або із іншими рішеннями, діями чи бездіяльністю ВКР СУ чи її членів, вони можуть бути оскаржені на З’їзді СУ. ВКР СУ скликає З’їзд для розгляду скарги на рішення, дії та бездіяльність Конфліктної комісії, ВКР, Проводу, Секретаріату, Ревізійної комісії СУ та їх членів, Голови СУ, а також керівних органів Підрозділів впродовж 50 календарних днів з дня надходження скарги та повідомляє заявника про прийняте ним рішення.

6.17.5. Дії, бездіяльність або неправомірні рішення З’їзду СУ оскаржуються у судовому порядку, відповідно до чинного законодавства.

7. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

7.1. СУ відповідно, до Статутних завдань, має право на здійснення міжнародної діяльності, відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

7.2. Міжнародна діяльність СУ здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечить законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

7.3. При здійсненні міжнародної діяльності СУ користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи, та зокрема:

- організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів конференції, виставки, ярмарки;

- співпрацює з іноземними організаціями, відповідно до напрямків своєї діяльності;

- реалізовує спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

8. КОШТИ І МАЙНО СОЮЗУ УКРАЇНОК

8.1 Джерелом коштів СУ є:

- членські внески: низові Організації, відокремлені Підрозділи відраховують відповідно вищим Організаціям, відокремленим Підрозділам 30 % від суми членських внесків. Обласні Організації, відокремлені Підрозділи відраховують 50 % до Проводу СУ;

- пожертви окремих осіб, організацій, підприємств, тощо. Від суми пожертв відрахування вищим керівним органам не проводяться;

- гранти від міжнародних фондів;

- державне фінансування програм;

- благодійні внески від прибутків господарської, комерційної та іншої діяльності заснованих СУ і госпрозрахункових підприємств, установ, організацій;

- дотації, субсидії та інші форми фінансування з державних цільових фондів, державного та місцевого бюджетів.

До майна та коштів СУ належать:

- майно та кошти передані членами СУ та іншими неприбутковими організаціями;

- дотації, субсидії та інші форми фінансування з державних цільових фондів, державного та місцевого бюджетів;

- набуті СУ, як членські внески;

- пожертвувані громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами);

-  благодійна гуманітарна і технічна допомога;

- набуті у результаті підприємницької діяльності СУ, надання майна в оренду, отримані від підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств);

- придбані за рахунок власних коштів, тимчасово надані у користування чи набуті на інших підставах не заборонених законом;

- отримані, як гранти, у тому числі міжнародні.

8.2. СУ та її Організації, відокремлені Підрозділи не можуть отримувати фінансування у будь-якій формі від політичних партій, політичних блоків, керівників політичних партій та політичних блоків, які мають антиукраїнську антидержавницьку позицію.

8.3. Доходи (прибутки) СУ або їх частини заборонено розподіляти серед засновників (учасників) СУ, його членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки), майно та кошти СУ використовуються виключно для фінансування видатків на утримання СУ, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом СУ.

8.4. Право власності на нерухоме і рухоме майно СУ реалізує З’їзд.

Голова СУ та голови Організацій СУ несуть відповідальність за цільове використання ввірених їм у розпорядження коштів СУ.

8.5. Усі Організації СУ зі статусом юридичної особи несуть самостійну фінансову та юридичну відповідальності за свою діяльність.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. СУ зобов’язана вести бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної фіскальної служби.

9.2. СУ та її посадові особи несуть відповідальність за достовірність даних, що містяться у фінансовій звітності та балансі.

9.3. Перевірка бухгалтерської звітності і обліку для визначення їх достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та Статуту СУ здійснюється Ревізійною комісією (внутрішній аудит) та відповідними державними органами згідно із повноваженнями.

9.4. Ревізійна комісія (РК) є вищим контролюючим органом СУ, обирається на З’їзді та складається з Голови і двох членів.

9.5. РК звітується на З’їзді СУ.

9.6. РК СУ не рідше ніж один раз на рік здійснює фінансовий аудит, перевіряє дотримання вимог Статуту СУ керівними органами СУ, Організаціями, відокремленими Підрозділами, робочими та проектними групами.

На запит Голови СУ чи голів Організацій, відокремлених Підрозділів РК СУ може провести позапланову перевірку фінансової дисципліни за напрямками діяльності та надати письмовий висновок заявнику, впродовж 20 календарних днів від дня отримання запиту.

9.7. Результати перевірок розглядаються на засіданнях РК, рішення приймаються простою більшістю голосів і оформляються протоколом, який впродовж 10 календарних днів після засідання подається до Секретаріату СУ.

9.8. Члени РК СУ можуть брати участь у засіданнях керівних органів СУ з правом дорадчого голосу.

9.9. На вимогу РК можуть збиратися позачергові Конференції (збори), З’їзди.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту приймається З’їздом СУ, не менше ніж ¾ голосів присутніх на ньому делегатів. СУ повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, у якому знаходиться реєстраційна справа, у термін визначений законодавством України.

10.2. Проекти Статуту, Положень про відокремлені Підрозділи, змін та доповнень до них розробляє Статутна комісія СУ, яка працює у складі Голови і чотирьох членів.

10.3. Завданнями Статутної комісії є

- постійний моніторинг чинного законодавства України про громадські об’єднання та інформування Проводу СУ про зміни у законодавчих та нормативно-директивних документах;

- підготовка та погодження проектів установчих документів.

10.4. Засідання Статутної комісії скликаються її головою, яка не пізніше ніж за 5 календарних днів до проведення, повідомляє членів комісії. Рішення Статутної комісії приймаються простою більшістю голосів, оформляються протоколом і підписуються усіма членами, присутніми на засіданні. Член Статутної комісії, який не погоджується з рішенням комісії, може письмово викласти свої зауваження і доповісти (передати) їх Проводу СУ.

10.5. Протоколи Статутної комісії передаються Проводу СУ для ознайомлення та вжиття заходів не пізніше, ніж через 7 календарних днів від дня проведення засідання.

10.6. Звітується про роботу на засіданнях ВКР та звітно-виборному З’їзді СУ.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СОЮЗУ УКРАЇНОК

11.1. Припинення діяльності СУ здійснюється шляхом її ліквідації (саморозпуску чи примусового розпуску, у т. ч. за рішенням суду) або реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення). Наслідком припинення діяльності СУ є припинення її, як юридичної особи.

11.2. Рішення про припинення діяльності СУ приймається ¾ голосів делегатів, присутніх на З’їзді СУ.

11.3. Ліквідація СУ здійснюється Ліквідаційною комісією, яка створюється за рішенням З’їзду СУ або суду. З моменту призначення чи створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами СУ.

11.4. У разі реорганізації СУ до правонаступника переходять усі її права та обов’язки.

11.5. У разі припинення СУ (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

11.6. Порядок та правові наслідки припинення СУ визначаються відповідно до чинного законодавства.

 Голова З’їзду                                                                    Ореслава Хомик